13. Hãy tiến bước

Nếu bạn không đủ điều kiện về bằng cấp hay không đủ tiền đóng học phí để học đại học, hãy cứ tiến bước.
Nếu bạn muốn làm một công việc mà họ sẽ không nhận bạn vào làm, hãy cứ tiến bước.
Hãy cứ đến lớp nghe các bài giảng, hãy cứ chạy những việc vặt, hãy trở thành một người có ích. Hãy để mọi người biết đến bạn.
Cuối cùng, họ cũng sẽ chấp nhận bạn, bởi bạn là một thành viên trong cộng đồng của họ.
Họ sẽ không chỉ tôn trọng mà còn yêu thích bạn vì sự bền chí của bạn.
Điều đó có thể cần thời gian, nhưng rồi bạn sẽ được đạt được thành tựu mà không bỏ công vô ích.

Thế giới chính là những gì bạn nghĩ về nó. Vì vậy, hãy nghĩ về nó theo cách khác đi và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi./.