"Không Xinh, Không Thông Minh, Không Bất Bình Thế Giới"
05.12.2016