2. Một phương thức mới

Nếu hệ thống cũ đó chính là sản phẩm của 100 năm lịch sử marketing – được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu của những tập đoàn của thế kỷ XX – và rồi đến hệ tư tưởng khởi nguồn từ thời điểm chuyển giao sang thiên niên kỷ mới. Nó bắt đầu và xoay chuyển để đáp ứng nhu cầu của một loại hình doanh nghiệp mới – với nhà marketing riêng của nó.