30 câu nói hay nhất của Stephen Hawking sẽ truyền cảm hứng cho bạn
30 câu nói hay nhất của Stephen Hawking sẽ truyền cảm hứng cho bạn
Stephen Hawking có lẽ là nhà khoa học được công nhận và ngưỡng mộ nhất thời hiện đại. Ông qua đời ở tuổi 76 nhưng tài năng và những ngôn từ đầy sức  mạnh của ông sẽ sống mãi với chúng ta. Sau đây là những câu nói hay nhất của Hawking giúp truyền cảm hứng cho bạn trong nhiều mặt của cuộc sống. 

1/ My expectations were reduced to zero when I was 21. Everything since then has been a bonus.

Tạm dịch: Kỳ vọng của tôi giảm xuống 0 khi tôi 21 tuổi. Kể từ đó, mọi thứ đều là phần thưởng. 

 

2/ Intelligence is the ability to adapt to change.

Tạm dịch: Trí tuệ là khả năng thích ứng với sự thay đổi. 

 

3/ Although I cannot move and I have to speak through a computer, in my mind I am free.

Tạm dịch: Mặc dù tôi không thể cử động và phải nói chuyện qua máy tính nhưng tâm trí tôi luôn tự do. 

 

4/ We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special. 

Tạm dịch: Chúng ta chỉ là một giống khỉ tiên tiến trên một hành tinh nhỏ của một ngôi sao rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể hiểu được Vũ trụ. Điều đó làm cho chúng ta trở nên đặc biệt theo cách nào đó. 

 

5/ Life would be tragic if it weren’t funny.

Tạm dịch: Cuộc sống sẽ bi thảm nếu không có sự hài hước.

 

6/ However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.

Tạm dịch: Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, luôn có điều gì đó bạn có thể làm và thành công.

 

7/ I think computer viruses should count as life … I think it says something about human nature that the only form of life we have created so far is purely destructive. We’ve created life in our own image. 

Tạm dịch: Tôi nghĩ virus máy tính nên được coi là sự sống… Tôi nghĩ nó nói lên điều gì đó về bản chất con người rằng dạng sống duy nhất mà chúng ta tạo ra cho đến nay hoàn toàn là sự hủy diệt. Chúng ta đã tạo ra cuộc sống phỏng theo hình ảnh của chính mình.

 

8/ My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn’t prevent you from doing well and don’t regret the things it interferes with. Don’t be disabled in spirit, as well as physically. 

Tạm dịch:  Lời khuyên của tôi dành cho những người khuyết tật khác là hãy tập trung vào những việc mà bạn làm tốt và đừng hối tiếc về những điều mà khuyết tật đó cản trở mình. 

Đừng bị khuyết tật về tinh thần cũng như thể chất. 

 

9/ One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn’t exist… Without imperfection, neither you nor I would exist. 

Tạm dịch: Một trong những quy luật cơ bản của vũ trụ là không có gì hoàn hảo. Sự hoàn hảo đơn giản là không tồn tại. Nếu không có sự không hoàn hảo, cả bạn và tôi đều không tồn tại. 

 

10/ The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.

Tạm dịch: Kẻ thù lớn nhất của kiến ​​thức không phải là sự thiếu hiểu biết mà là sự ảo tưởng về kiến ​​thức.

 

11/ It is no good getting furious if you get stuck. What I do is keep thinking about the problem but work on something else. Sometimes it is years before I see the way forward. In the case of information loss and black holes, it was 29 years.

Tạm dịch:  Sẽ chẳng có ích gì nếu bạn tức giận khi gặp khó khăn. Những gì tôi làm là tiếp tục suy nghĩ về vấn đề nhưng hành động khác đi. Đôi khi phải mất nhiều năm tôi mới nhìn thấy con đường phía trước. Như trong trường hợp mất thông tin và hố đen, tôi phải mất đến 29 năm. 

 

12/ I have noticed that even people who claim everything is predetermined and that we can do nothing to change it, look before they cross the road.

Tạm dịch: Tôi nhận thấy rằng ngay cả những người khẳng định mọi thứ đều đã được định trước và chúng ta không thể làm gì để thay đổi, thì hãy nhìn lúc họ băng qua đường mà xem. 

 

13/ Quiet People have the Loudest minds

Tạm dịch: Người im lặng nhất lại có suy nghĩ bùng nổ nhất. 

 

14/ We are all different, but we share the same human spirit. Perhaps it’s human nature that we adapt and survive. 

Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng chúng ta có chung một tinh thần nhân  loại. Có lẽ bản chất con người là thích nghi và tồn tại. 

 

15/ So next time someone complains that you have made a mistake, tell him that may be a good thing. Because without imperfection, neither you nor I would exist. 

Tạm dịch: Vì vậy, lần tới khi ai đó phàn nàn vì bạn đã phạm sai lầm, hãy nói với họ rằng đó có thể là một điều tốt. Bởi nếu không có sự không hoàn hảo thì cả bạn và tôi đều không tồn tại. 

 

16/ I am just a child who has never grown up. I still keep asking these ‘how’ and ‘why’ questions. Occasionally, I find an answer.

Tạm dịch: Tôi chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Tôi vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi ‘làm thế nào’ và ‘tại sao’. Và thỉnh thoảng, tôi tìm được câu trả lời cho mình.17/ Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious, and however difficult life may seem, there is always something you can do, and succeed at. It matters that you don’t just give up.

Tạm dịch: Việc cố gắng hiểu và thắc mắc về về những gì bạn nhìn thấy khiến vũ trụ tồn tại. Hãy tò mò, và dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, luôn có điều gì đó bạn có thể làm và thành công. Điều quan trọng là bạn không bỏ cuộc.

 

18/ One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose, and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there, and don’t throw it away. 

Tạm dịch: Một, hãy nhớ nhìn lên các vì sao và đừng nhìn xuống dưới chân mình. Hai, không bao giờ từ bỏ. Việc bạn đang làm mang lại cho bạn ý nghĩa và mục đích, cuộc sống sẽ trống rỗng nếu bạn không làm gì. Thứ ba, nếu bạn may mắn tìm được tình yêu, hãy nhớ rằng nó vẫn ở đó và đừng vứt bỏ nó. 

 

19/ Keeping an active mind has been vital to my survival, as has been maintaining a sense of humor. 

Tạm dịch: Giữ một tâm trí chủ động là điều quan trọng đối với sự sống còn của tôi, cũng như việc duy trì khiếu hài hước. 

 

20/ The thing about smart people is that they seem like crazy people to dumb people.

Tạm dịch: Vấn đề ở những người thông minh là họ có vẻ như kẻ điên đối với kẻ ngốc.

 

21. Some people would claim that things like love, joy, and beauty belong to a different category from science and can’t be described in scientific terms, but I think they can now be explained by the theory of evolution.

Tạm dịch: Một số người sẽ cho rằng những thứ như tình yêu, niềm vui và vẻ đẹp thuộc về một phạm trù khác với khoa học và không thể mô tả bằng thuật ngữ khoa học, nhưng tôi nghĩ giờ đây chúng có thể được giải thích bằng thuyết tiến hóa.

 

22/ It is a waste of time to be angry about my disability. One has to get on with life and I haven’t done badly. People won’t have time for you if you are always angry or complaining.

Tạm dịch: Tức giận về khiếm khuyết của mình sẽ khiến bạn lãng phí thời gian. Người ta phải tiếp tục cuộc sống và tôi đã làm không tệ. Mọi người sẽ không có thời gian dành cho bạn nếu bạn cứ tức giận hay phàn nàn.

 

23/ It surprises me how disinterested we are today about things like physics, space, the universe, and the philosophy of our existence, our purpose, our final destination. It’s a crazy world out there. Be curious.

Tạm dịch: Điều làm tôi ngạc nhiên là ngày nay chúng ta không quan tâm đến những thứ như vật lý, không gian, vũ trụ và triết lý về sự tồn tại, mục đích, đích đến cuối cùng của chúng ta. Ngoài kia là một thế giới điên rồ. Hãy là một người tò mò. 

 

24/ I believe the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe and no one directs our fate. This leads me to a profound realization that there probably is no heaven and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe and for that, I am extremely grateful. 

Tạm dịch: Tôi tin lời giải thích đơn giản nhất là không có Chúa. Không ai tạo ra vũ trụ và không ai nắm giữ số phận của chúng ta. Điều này khiến tôi nhận ra sâu sắc rằng có lẽ không có thiên đường và cũng không có thế giới bên kia. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này để đánh giá cao sự thiết kế vĩ đại của vũ trụ và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. 

 

25/ I believe alien life is quite common in the universe, although intelligent life is less so. Some say it has yet to appear on planet Earth. 

Tạm dịch: Tôi tin rằng sự sống ngoài hành tinh khá phổ biến trong vũ trụ, mặc dù sự sống bậc cao thì có thể hiếm. Một số người nói rằng nó vẫn chưa xuất hiện trên hành tinh Trái đất. 

 

26/ There is a fundamental difference between religion, which is based on authority, [and] science, which is based on observation and reason. Science will win because it works. 

Tạm dịch: Giữa tôn giáo và khoa học có sự khác biệt cơ bản là: tôn giáo dựa trên thẩm quyền, còn khoa học dựa trên sự quan sát và lý trí. Khoa học sẽ chiến thắng vì nó có tác dụng. 

 

27/ To confine our attention to terrestrial matters would be to limit the human spirit. 

Tạm dịch: Hạn chế sự chú ý của chúng ta vào các vấn đề trần thế sẽ là hạn chế tinh thần con người. 

 

28/ We each exist for but a short time, and in that time explore but a small part of the whole universe.

Tạm dịch: Mỗi chúng ta chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và trong thời gian đó chúng ta chỉ khám phá được một phần nhỏ của toàn bộ vũ trụ.

 

29/ It would not be beyond the realms of possibility that somewhere outside of our own universe lies another different universe. And in that universe, Zayn is still in One Direction.

Tạm dịch: Sẽ không loại trừ khả năng rằng ở đâu đó bên ngoài vũ trụ của chúng ta có một vũ trụ khác. Và trong vũ trụ đó, Zayn vẫn thuộc One Direction.

 

30/ However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there’s life, there is hope.

Tạm dịch:  Dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu, vẫn luôn có điều gì đó bạn có thể làm và thành công. Chỉ cần ta còn sống, vẫn luôn có hy vọng. 

- Trạm Đọc

- Tham khảo Mind Journal

Tags: