15 trích dẫn sâu sắc của Ayn Rand - tác giả “Suối nguồn” 
15 trích dẫn sâu sắc của Ayn Rand - tác giả “Suối nguồn” 
Ayn Rand là một tiểu thuyết gia và triết gia người Mỹ gốc Nga. Bà được biết đến rộng rãi nhờ các tiểu thuyết bán chạy như “Suối nguồn” và “Atlas vươn mình, cũng như việc phát triển một hệ thống triết học mà bà gọi là Chủ nghĩa Khách quan. Dưới đây là 25 trích dẫn sâu sắc của Ayn Rand giúp ta phần nào hiểu được những suy ngẫm của bà về cuộc sống. 

1/ Ask yourself whether the dream of heaven and greatness should be waiting for us in our graves – or whether it should be ours here and now and on this earth.

Tạm dịch: Hãy tự hỏi rằng liệu thiên đường trong mơ và sự vĩ đại của nó đang chờ đợi chúng ta dưới nấm mồ, hay nó đang là của chúng ta ở đây, bây giờ và trên trần thế này.

 

2/ From the smallest necessity to the highest religious abstraction, from the wheel to the skyscraper, everything we are and everything we have comes from one attribute of man – the function of his reasoning mind.

Tạm dịch: Từ nhu cầu thiết yếu nhỏ nhất đến sự trừu tượng tôn giáo cao nhất, từ bánh xe đề tòa nhà chọc trời, mọi thứ chúng ta là mà mọi thứ chúng ta có đều xuất phát từ một thuộc tính của con người: trí óc lý luận. 

 

3/ I swear, by my life and my love of it, that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine.

Tạm dịch: Tôi thề rằng, bằng tất cả cuộc sống và tình yêu của mình, tôi sẽ không bao giờ sống vì người khác, cũng như không yêu cầu người khác sống vì mình. 

 

4/ Man’s unique reward, however, is that while animals survive by adjusting themselves to their background, man survives by adjusting his background to himself.

Tạm dịch: Trong khi động vật tồn tại bằng cách tự điều chỉnh theo môi trường của chúng, thì con người tồn tại bằng cách điều chỉnh môi trường cho phù hợp với mình. Đó có lẽ là phần thưởng duy nhất mà con người đạt được. 

 

5/ Money is the barometer of a society’s virtue.

Tạm dịch: Tiền bạc là thước đo đạo đức của một xã hội.

 

6/ Only the man who does not need it, is fit to inherit wealth, the man who would make his fortune no matter where he started.

Tạm dịch: Chỉ có người không cần của cải mới thích hợp để thừa kế nó, người đó sẽ kiếm được của cải cho dù anh ta bắt đầu từ đâu. 

 

7/  People create their own questions because they are afraid to look straight. All you have to do is look straight and see the road, and when you see it, don’t sit looking at it – walk.

Tạm dịch: Mọi người tạo ra những câu hỏi của riêng mình bởi vì họ sợ nhìn thẳng. Tất cả những gì bạn cần làm là nhìn thẳng và nhìn thấy con đường, và khi bạn nhìn thấy nó rồi, đừng ngồi nhìn nữa mà hãy đứng dậy để đi trên nó. 

 

8/ Reason is not automatic. Those who deny it cannot be conquered by it. Do not count on them. Leave them alone.

Tạm dịch: Lý do không phải là tự nhiên mà có. Những người chối bỏ nó không thể bị chinh phục bởi nó. Vậy đừng tin họ, cứ mặc kệ họ. 

 

9/ Run for your life from any man who tells you that money is evil. That sentence is the leper’s bell of an approaching looter.

Tạm dịch: Hãy tránh xa bất kỳ người nào nói với bạn rằng tiền là xấu xa. Câu nói ấy chính là tiếng chuông cảnh báo của người bị hủi rằng kẻ trộm đang đến gần. 

 

10/ The man who lets a leader prescribe his course is a wreck being towed to the scrap heap.

Tạm dịch: Người để người lãnh đạo quy định đường lối của mình là một xác tàu đang được kéo đến đống phế liệu.

 

11/ The purpose of morality is to teach you, not to suffer and die, but to enjoy yourself and live.

Tạm dịch: Mục đích của đạo đức là dạy bạn không phải đau khổ rồi chết đi, mà là để tự tận hưởng và sống. 

 

12/ The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.

Tạm dịch: Vấn đề không phải là ai sẽ cho phép tôi, mà ai sẽ là người ngăn cản tôi. 

 

13/ There are two sides to every issue: one side is right and the other is wrong, but the middle is always evil.

Tạm dịch: Mọi vấn đề đều có hai mặt: một mặt đúng và một mặt sai, nhưng cái ở giữa luôn là cái ác.

 

14/ When I die, I hope to go to Heaven, whatever the Hell that is.

Tạm dịch: Khi tôi chết, tôi hy vọng được lên Thiên đường, bất kể Địa ngục là gì. 

 

15/ Wealth is the product of man’s capacity to think.

Tạm dịch: Sự giàu có là sản phẩm của khả năng tư duy của con người. 

 

- Trạm Đọc 

- Tham khảo: Listverse

 

Tags: