120+ câu nói nổi tiếng của Pablo Picasso về sự vĩ đại, cuộc sống và nghệ thuật 
120+ câu nói nổi tiếng của Pablo Picasso về sự vĩ đại, cuộc sống và nghệ thuật 
Pablo Picasso, nhân vật thống trị trong nghệ thuật thế kỷ 20, nổi tiếng vì đã tiên phong trong trường phái Lập thể và phát minh ra nghệ thuật cắt dán. Chịu ảnh hưởng từ Paul Cézanne, Henri Rousseau và nghệ thuật bộ lạc, Picasso đã tái cấu trúc hình thức và quan điểm, cách mạng hóa nghệ thuật hiện đại. 

Việc ông đắm mình vào trường phái Lập thể đã dẫn đến nghệ thuật cắt dán, coi nghệ thuật là sự sắp xếp chứ không chỉ đơn thuần là khung cửa nhìn ra thế giới.  Phong cách nghệ thuật của Picasso mang tính chiết trung, và ông thường thay đổi giữa các phong cách khác nhau.

Chủ nghĩa siêu thực đã ảnh hưởng đến tác phẩm của ông, mang đến nét khêu gợi trong các bức chân dung ông vẽ người tình của mình là Marie-Therese Walter và trong cả bức tranh phản chiến mạnh mẽ “Guernica”. Picasso rất muốn định vị mình trong lịch sử, tham khảo các nghệ sĩ đi trước, đồng thời định nghĩa lại nghệ thuật theo cách riêng của ông. 

Khi đặt các di sản của Picasso cạnh những bậc thầy trước đó (Old Masters) như Ingres, Velazquez, Goya và Rembrandt, càng có thể khẳng định ông là một nghệ sĩ có ảnh hưởng. 

Dưới đây là một số trích dẫn hay nhất của Pablo Picasso về sự vĩ đại, cuộc sống và nghệ thuật dành cho các bạn.

 

Những câu nói nổi tiếng nhất của Picasso 

 

1/ Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.

Tạm dịch: Hãy học các quy tắc như một người chuyên nghiệp, rồi bạn có thể phá vỡ chúng như một nghệ sĩ. 

 

2/ Art is the lie that enables us to realize the truth.

Tạm dịch: Nghệ thuật là sự dối trá giúp chúng ta nhận ra sự thật.

 

3/ Everything you can imagine is real.

Tạm dịch: Tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng chính là thực tế.

 

4/ Inspiration exists, but it has to find you working.

Tạm dịch: Cảm hứng có tồn tại, nhưng nó chỉ tìm đến khi bạn làm việc. 

 

5/ I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it.

Tạm dịch: Tôi luôn làm những điều tôi không thể làm để có thể học cách làm điều đó.

 

6/ Only put off until tomorrow what you are willing to die having left undone.

Tạm dịch: Hãy chỉ trì hoãn đến ngày mai những điều bạn sẵn sàng chết vì chưa hoàn thành.

 

7/ The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.

Tạm dịch: Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra món quà của bạn. Mục đích của cuộc sống là cho đi nó.

 

8/ Action is the foundational key to all success. 

Tạm dịch: Hành động là chìa khóa nền tảng cho mọi thành công.

 

9/ If I don’t have red, I use blue.

Tạm dịch: Nếu không có màu đỏ, tôi sẽ dùng màu xanh lam.

 

10/ Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and asked why not.

Tạm dịch: Những người khác nhìn thấy cái gì và hỏi tại sao. Tôi thì nhìn thấy những điều có thể và hỏi tại sao không.

 

11/ The chief enemy of creativity is good sense.

Tạm dịch: Kẻ thù chính của sự sáng tạo là lẽ thường.

 

12/ Art washes away from the soul the dust of everyday life.

Tạm dịch: Nghệ thuật gột rửa bụi trần đời thường khỏi tâm hồn.

 

13/ Good artists copy. Great artists steal.

Tạm dịch: Nghệ sĩ giỏi sẽ sao chép, còn nghệ sĩ vĩ đại sẽ biết cách đánh cắp. 

 

14/ Computers are useless. They can only give you answers.

Tạm dịch: Máy tính thật vô dụng. Chúng chỉ biết đưa ra cho bạn câu trả lời.

 

15/ The world doesn’t make sense, so why should I paint pictures that do?

Tạm dịch: Tại sao thế giới vô nghĩa lại cứ yêu cầu tôi vẽ những bức tranh mang ý nghĩa?

 

16/ If only we could pull out our brain and use only our eyes.

Tạm dịch: Giá như chúng ta có thể rút não ra và chỉ sử dụng đôi mắt.

 

17/ Without great solitude no serious work is possible.

Tạm dịch: Không có sự cô độc lớn lao thì không có tác phẩm nghiêm túc.

 

18/ There is no abstract art. You must always start with something. Afterward you can remove all traces of reality.

Tạm dịch: Không có cái gọi là nghệ thuật trừu tượng. Bạn phải bắt đầu với một cái gì đó rồi sau đó mới có thể xóa bỏ mọi dấu vết của thực tại.

 

19/ God is really only another artist. He invented the giraffe, the elephant and the cat. He has no real style, He just goes on trying other things.

Tạm dịch: Chúa thực ra cũng chỉ là một nghệ sĩ. Người tạo ra hươu cao cổ, voi và mèo. Người không có phong cách cố định mà liên tục thử nghiệm những thứ khác nhau.

 

20/ We artists are indestructible; even in a prison, or in a concentration camp, I would be almighty in my own world of art, even if I had to paint my pictures with my wet tongue on the dusty floor of my cell.

Tạm dịch: Nghệ sĩ là bất diệt; ngay cả trong nhà tù, hay trại tập trung, tôi vẫn toàn năng trong thế giới nghệ thuật của riêng mình, ngay cả khi tôi phải vẽ những bức tranh bằng cái lưỡi ướt át trên sàn nhà phòng giam đầy bụi bặm.

 

21/ There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into sun.

Tạm dịch: Có những họa sĩ biến mặt trời thành một điểm vàng, nhưng cũng có những người, bằng nghệ thuật và trí thông minh của mình, biến một điểm vàng thành mặt trời.

 

22/ My mother said to me, ‘If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.’ Instead, I was a painter, and became Picasso.

Tạm dịch: Mẹ đã nói với tôi rằng: “Nếu là quân nhân, hãy làm tướng. Khi là tu sĩ, hãy trở thành Giáo hoàng. Còn tôi là một họa sĩ và trở thành Picasso.

 

23/ Every act of creation is first an act of destruction.

Tạm dịch: Mỗi hành động sáng tạo trước hết là một hành động của sự hủy diệt.

 

24/ I do not seek. I find.

Tạm dịch: Tôi không tìm. Tôi tìm kiếm.

 

25/ Paradise is to love many things with a passion.

Tạm dịch: Thiên đường là yêu nhiều thứ một cách say mê.

 

26/ Music and art are the guiding lights of the world.

Tạm dịch: Âm nhạc và hội họa là ánh sáng dẫn đường của thế giới.

 

27/ Don’t waste your youth growing up.

Tạm dịch: Đừng lãng phí tuổi trẻ của bạn để trưởng thành.

 

28/ Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

Tạm dịch: Chúng ta chỉ có thể đạt được mục tiêu bằng cách nhiệt thành tin tưởng vào một kế hoạch và hành động một cách mạnh mẽ. Không có con đường nào khác dẫn đến thành công.

 

29/ There is only one way to see things, until someone shows us how to look at them with different eyes.

Tạm dịch: Chỉ có một cách để nhìn sự vật, cho đến khi có ai đó chỉ cho chúng ta cách nhìn chúng bằng con mắt khác.

 

30/ Go and do the things you can’t. That is how you get to do them.

Tạm dịch: Cứ tiến lên và làm những điều bạn không thể. Đó là cách bạn có thể thực hiện chúng.

 

31/ Youth has no age.

Tạm dịch: Tuổi trẻ là không giới hạn.

 

32/ All Children are Artists.

Tạm dịch: Mọi đứa trẻ đều là nghệ sĩ.

 

33/ Art is the elimination of the unnecessary.

Tạm dịch: Nghệ thuật là loại bỏ những thứ không cần thiết.

 

34/ Lord, protect me from what I want!

Tạm dịch: Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi những gì con muốn!

 

35/ To draw you must close your eyes and sing.

Tạm dịch: Để vẽ bạn phải nhắm mắt lại và hát.

 

36/ The first half of life is learning to be an adult-the second half is learning to be a child.

Tạm dịch: Nửa đầu cuộc đời ta học làm người lớn, còn nửa sau ta học làm trẻ thơ.

 

37/ Painting is just another way of keeping a diary.

Tạm dịch: Vẽ tranh chỉ là một cách khác để viết nhật ký.

 

38/ It takes a long time to become young.

Tạm dịch: Phải mất rất lâu ta mới có thể trở nên tươi trẻ.

 

39/ It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.

Tạm dịch: Tôi phải mất bốn năm để vẽ như Raphael, nhưng phải mất cả đời để vẽ như một đứa trẻ.

 

40/ There are more copies than originals among people.

Tạm dịch: Trong số tất cả chúng ta, có nhiều bản sao hơn bản gốc.

 

41/ The important thing is to create. Nothing else matters; creation is all.

Tạm dịch: Điều quan trọng là sáng tạo. Những thứ khác không quan trọng; sáng tạo là tất cả.

 

42/ Never permit a dichotomy to rule your life, a dichotomy in which you hate what you do so you can have pleasure in your spare time. Look for a situation in which your work will give you as much happiness as your spare time.

Tạm dịch: Đừng bao giờ để sự phân đôi thống trị cuộc đời bạn. Sự phân đôi ấy khiến bạn ghét những gì bạn làm để có thể tận hưởng niềm vui trong thời gian rảnh rỗi.

 

43/ I am exhausted if I don’t work.

Tạm dịch: Tôi sẽ kiệt sức nếu không làm việc.

 

44/ I begin with an idea and then it becomes something else.

Tạm dịch: Tôi bắt đầu bằng một ý tưởng và sau đó nó trở thành một thứ khác.

 

45/ I don’t believe in accidents. There are only encounters in history. There are no accidents.

Tạm dịch: Tôi không tin vào sự tình cờ. Chỉ có những cuộc gặp gỡ trong lịch sử. Không có sự tình cờ nào cả. 

 

46/ In drawing, nothing is better than the first attempt.

Tạm dịch: Trong lúc vẽ tranh, không có gì tốt hơn lần vẽ đầu tiên.

 

47/ Sex and art are the same thing.

Tạm dịch: Tình dục và nghệ thuật là một.

 

48/ Through education comes understanding. Through understanding comes true appreciation. All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.

Tạm dịch: Nhờ giáo dục mà chúng ta có được sự hiểu biết. Sự hiểu biết mang đến sự công nhận. Tất cả trẻ em đều là nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để vẫn là một nghệ sĩ khi lớn lên.

 

49/ The urge to destroy is also a creative urge.

Tạm dịch: Sự thôi thúc phá hủy cũng là sự thôi thúc sáng tạo.

 

50/ Give me a museum and I’ll fill it.

Tạm dịch; Hãy cho tôi một bảo tàng và tôi sẽ lấp đầy nó.

 

51/ An artist must forget painting when he paints. That’s the only way he will do original work.

Tạm dịch: Người nghệ sĩ khi vẽ phải quên đi việc vẽ. Đó là cách duy nhất để anh ta tạo ra được tác phẩm ấn tượng. 

 

52/ He can who thinks he can, and he can’t who thinks he can’t. This is an inexorable, indisputable law.

Tạm dịch: Ai nghĩ mình có thể thì có thể, ai nghĩ mình không thể thì không thể. Đây là quy luật tất yếu, không thể chối cãi.

 

53/ Reality is to be found in lightness and darkness.

Tạm dịch: Thực tại được tìm thấy trong ánh sáng và bóng tối.

 

54/ When it comes right down to it, all you have is yourself. Your Self is a sun with a thousand rays…

Tạm dịch: Khi mọi việc xảy đến, tất cả những gì bạn có chỉ là chính bạn. Bản thân bạn là mặt trời với ngàn tia sáng…

 

55/ We are all born children- the trick is remaining one.

Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều sinh ra là những đứa trẻ, và bí kíp thành công chính là giữ được đứa trẻ ấy.  

 

56/ When I enter the studio, I leave my body at the door the way the Moslems leave their shoes when they enter the mosque, and I only allow my spirit to go in there and paint.

Tạm dịch: Giống như người Hồi giáo tháo giày khi vào thánh đường, tôi cởi bỏ thân xác ngoài bậc cửa khi vào xưởng vẽ, và chỉ cho phép tâm hồn mình bước vào. 

 

57/ If you’re stuck in a painting, then stop and draw something else. Draw a flower and put your love into that flower. Then your powers will come back again.

Tạm dịch: Nếu bạn bị mắc kẹt trong một bức tranh, hãy dừng lại và vẽ thứ khác. Hãy vẽ một bông hoa và đặt tình yêu của bạn vào bông hoa đó. Sau đó sức mạnh của bạn sẽ trở lại.

 

 

Những câu nói truyền cảm hứng của Pablo Picasso

 

58/ Motivation is in the world around us. We have an infinite amount of material at our disposal, in the lives of those we meet, in what we see and feel, in what we discuss and from the passion of every woman.

Tạm dịch: Động lực hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúng ta có nguồn động lực sẵn có và vô hạn, đó là cuộc sống của những người chúng ta gặp, những gì chúng ta nhìn thấy và cảm nhận, những gì chúng ta thảo luận và từ niềm đam mê của mọi phụ nữ.

 

59/ I don’t say everything, but I paint everything.

Tạm dịch: Tôi không nói hết những gì mình nghĩ nhưng tôi vẽ tất cả những trong đầu.

 

60/ If you have five elements available, use only four. If you have four elements use three.

Tạm dịch: Nếu bạn có sẵn năm yếu tố, chỉ sử dụng bốn. Nếu bạn có bốn yếu tố, hãy sử dụng ba..

 

61/ If I had known there was such a thing as Islamic Calligraphy, I would never have started to paint. I have strived to reach the highest levels of artistic mastery, but I found that Islamic Calligraphy was there ages before I was.

Tạm dịch: Nếu tôi biết có thứ gọi là Thư pháp Hồi giáo, tôi sẽ không bao giờ vẽ. Tôi đã cố gắng đạt đến trình độ nghệ thuật cao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng Thư pháp Hồi giáo đã có từ rất lâu trước tôi.

 

62/ Computers are stupid.

Tạm dịch: Máy tính thật ngu ngốc.

 

63/ If I knew what the meaning of art was, I wouldn’t tell you.

Tạm dịch: Nếu tôi biết ý nghĩa của nghệ thuật là gì thì tôi sẽ không nói cho bạn biết.

 

64/ While I am working I am not conscious of what I am putting on the canvas.

Tạm dịch: Trong lúc làm việc, tôi không ý thức được mình đang vẽ gì. 

 

65/ When I work I relax; doing nothing or entertaining visitors makes me tired.

Tạm dịch: Khi làm việc, tôi thư giãn; không làm gì hoặc tiếp khách lại khiến tôi mệt mỏi hơn. 

 

66/ We have learned nothing.

Tạm dịch: Chúng ta chẳng học được gì cả. 

 

67/ A painter is a man who paints what he sells; an artist, on the other hand, is a man who sells what he paints.

Tạm dịch: Họa sĩ là người vẽ những gì mình bán; mặt khác, nghệ sĩ là người bán những gì mình vẽ.

 

Những câu nói hay nhất của Pablo Picasso

 

68/ People who read are people who dream.

Tạm dịch: Những người đọc là những người biết ước mơ. 

 

69/ I am always making that what I am not capable, in an attempt to learn how to doing it.

Tạm dịch: Tôi luôn làm những gì mình không có khả năng, để cố gắng học cách làm.

 

70/ Forcing yourself to use restricted means is the sort of restraint that liberates invention. It obliges you to make a kind of progress that you can’t even imagine in advance.

Tạm dịch: Buộc mình sử dụng những phương tiện hạn chế là một hình thức kiềm chế giải phóng sự sáng tạo. Nó buộc bạn phải đạt được một loại tiến bộ mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng.

 

71/ The older you get the stronger the wind gets and it’s always in your face.

Tạm dịch: Càng có tuổi, bạn thấy gió càng lớn và nó thốc vào mặt bạn.

 

72/ You don’t make art, you find it.

Tạm dịch: Bạn không tạo ra nghệ thuật, bạn tìm thấy nó. 

 

73/ Every child is an artist. The problem is how to remain an artist while still achieving milestones and outcomes as required by certain funders and policy-makers.

Tạm dịch: Mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để vừa là một nghệ sĩ vừa đạt được các cột mốc và kết quả theo yêu cầu của một số nhà tài trợ và nhà hoạch định chính sách.

 

74/ I don’t develop; I am.

Tạm dịch: Tôi không tiến bộ. Tôi là sự tiến bộ.

 

75/ If it’s good, it’s mine. If it’s bad, it’s a fake.

Tạm dịch: Bức nào hay thì là của tôi. Còn không, nó là giả. 

 

76/ To find is the thing.

Tạm dịch: Tìm kiếm là một điều gì đó. 

 

77/ Who sees the human face correctly: the photographer, the mirror, or the painter?

Tạm dịch: Ai là người thấy rõ khuôn mặt người khác nhất: nhiếp ảnh gia, cái gương hay họa sĩ?

 

78/ I hate that aesthetic game of the eye and the mind, played by these connoisseurs, these mandarins who “appreciate” beauty. What is beauty, anyway? There’s no such thing. I never “appreciate,” any more than I “like.” I love it or I hate.

Tạm dịch: Tôi ghét cái trò thẩm mỹ của con mắt và trí óc của những kẻ sành sỏi, những kẻ “đánh giá cao” cái đẹp. Vẻ đẹp là gì? Không thể định nghĩa cái đẹp. Với tôi, trên mức độ “thích”, không có cái gọi là “đánh giá cao”. Chỉ có yêu hoặc ghét mà thôi.

 

79/ If one knows exactly what is going to be done, why do it?

Tạm dịch: Nếu biết chính xác phải làm gì thì tại sao phải làm?

 

80/ Everyone wants to understand art. Why don’t we try to understand the song of a bird? Why do we love the night, the flowers, everything around us, without trying to understand them? But in the case of a painting, people think they have to understand.

Tạm dịch: Mọi người đều muốn hiểu nghệ thuật. Tại sao chúng ta không cố gắng hiểu tiếng hót của một con chim? Tại sao chúng ta yêu màn đêm, những bông hoa, mọi thứ xung quanh mà không cố gắng hiểu chúng? Nhưng khi xem một bức tranh, người ta nghĩ mình phải hiểu nó. 

 

81/ Braque always said that the only thing that counts, in painting, is the intention, and it’s true. What counts is what one wants to do, and not what one does. That’s what’s important.

Tạm dịch: Braque luôn nói rằng điều quan trọng duy nhất trong hội họa là ý định, và đó là sự thật. Điều quan trọng là điều người ta muốn làm chứ không phải điều người ta làm. Đó mới là điều quan trọng.

 

82/ Age only matters when one is aging. Now that I have arrived at a great age, I might as well be twenty.

Tạm dịch: Tuổi tác chỉ trở thành vấn đề khi người ta già đi. Bây giờ tôi đã đến tuổi lớn rồi, có lẽ tôi cũng đã hai mươi rồi.

 

83/ Style is besides the point. Nobody would pay attention if one always said the same thing, in the same words and the same tone of voice.

Tạm dịch: Phong cách không phải là vấn đề. Sẽ không ai chú ý nếu một người luôn nói cùng một điều, với cùng một từ ngữ và cùng một giọng điệu.

 

84/ Painting isn’t an aesthetic operation; it’s a form of magic designed as mediator between this strange hostile world and us.

Tạm dịch: Vẽ tranh không phải là một hoạt động thẩm mỹ; đó là một loại phép thuật được tạo ra để kết nối thế giới thù địch kỳ lạ này với chúng ta.

 

Những câu nói thâm thúy nhất của Pablo Picasso

 

85/ Are we to paint what’s on the face, what’s inside the face, or what’s behind it?

Tạm dịch: Chúng ta vẽ những gì trên khuôn mặt, những gì bên trong khuôn mặt, hay những gì đằng sau khuôn mặt?

 

86/ Every now and then one paints a picture that seems to have opened a door and serves as a stepping stone to other things.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng, việc vẽ tranh dường như mở ra một cánh cửa và bước đệm cho những thứ khác.

 

87/ Paintings are but research and experiment. I never do a painting as a work of art. All of them are researches. I search constantly and there is a logical sequence in all this research.

Tạm dịch: Hội họa chỉ là nghiên cứu và thử nghiệm. Tôi không bao giờ vẽ tranh như một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả đều là nghiên cứu. Tôi lục tìm liên tục và sắp xếp các nghiên cứu thành một trình tự hợp lý.

 

88/ When you’re really young, you’re young for life.

Tạm dịch: Khi bạn thực sự trẻ, bạn sẽ trẻ cả đời.

 

89/ When art critics get together they talk about Form and Structure and Meaning. When artists get together they talk about where you can buy cheap turpentine.

Tạm dịch: Khi các nhà phê bình nghệ thuật họp lại, họ nói về Hình thức, Cấu trúc và Ý nghĩa. Khi các nghệ sĩ gặp nhau, họ nói về nơi có thể mua nhựa thông giá rẻ.

 

90/ People don’t realize what they have when they own a picture by me. Each picture is a phial with my blood. That is what has gone into it.

Tạm dịch: Người ta không nhận ra mình có gì khi sở hữu một bức tranh của tôi. Mỗi bức tranh là một lọ máu của tôi. Đó là những gì tôi dùng để tạo nên chúng. 

 

91/ I consider a work of art as a product of calculations, calculations that are frequently unknown to the author himself.

Tạm dịch: Tôi coi tác phẩm nghệ thuật là sản phẩm của những tính toán. Những sự tính toán mà chính tác giả cũng không biết đến. 

 

92/ What a trade! Poor painters! They always wish to be understood, and they are analysed instead.

Tạm dịch: Rõ là một cuộc bán chác! Với những họa sĩ nghèo! Họ luôn mong muốn được hiểu, và họ được mang ra phân tích. 

 

93/ Through art we express our conception of what nature is not.

Tạm dịch: Thông qua nghệ thuật, chúng ta thể hiện quan niệm của mình về những gì không phải là tự nhiên.

 

94/ Drink to me. Drink to my health. You know I can’t drink any more.

Tạm dịch: Hãy nâng cốc chúc sức khỏe cho tôi. Bạn biết tôi không thể uống được nữa mà.  

 

95/ For those who know how to read, I have painted my autobiography.

Tạm dịch: Đối với những người biết đọc, tôi đã vẽ cuốn tự truyện của mình.

 

96/ Disciples be damned. It’s not interesting. It’s only the masters that matter. Those who create.

Tạm dịch: Môn đồ thật đáng nguyền rủa và chẳng có gì thú vị. Chỉ có những bậc thầy, những người tạo ra mới là quan trọng. 

 

97/ Painting is not done to decorate apartments. It is an instrument of war.

Tạm dịch: Tranh vẽ không phải để trang trí căn hộ. Nó là một công cụ chiến tranh.

 

98/ Painting is a blind man’s profession. He paints not what he sees, but what he feels, what he tells himself about what he has seen.

Tạm dịch: Vẽ tranh là nghề của kẻ mù lòa. Anh ta vẽ không phải vì những gì mình thấy, mà vẽ những gì anh ta cảm nhận, những gì anh ta tự nhủ về những gì anh ta đã thấy.

 

99/ As far as I am concerned, a painting speaks for itself. What is the use of giving explanations, when all is said and done? A painter has only one language.

Tạm dịch: Theo tôi, một bức tranh đã tự nói lên chính nó. Việc đưa ra lời giải thích có ích gì khi tất cả đã được thể hiện? Một họa sĩ chỉ có một ngôn ngữ mà thôi.

 

100/ Basically the French are all peasants.

Tạm dịch: Về cơ bản người Pháp đều là bần nông.

 

101/ If I paint a hammer and sickle people may think it is a representation of Communism, but for me it is only a hammer and sickle. I just want to reproduce the objects for what they are, not for what they mean.

Tạm dịch: Nếu tôi vẽ búa liềm, người ta có thể nghĩ đó là biểu tượng của Chủ nghĩa Cộng sản, nhưng đối với tôi nó chỉ là búa liềm. Tôi chỉ muốn tái tạo các đối tượng theo đúng bản chất của chúng chứ không phải ý nghĩa của chúng.

 

102/ Colors, like features, follow the changes of the emotions.

Tạm dịch: Màu sắc cũng như nét đặc trưng, ​​thay đổi theo cảm xúc.

 

103/ The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.

Tạm dịch: Mục đích của nghệ thuật là rửa sạch bụi trần đời thường khỏi tâm hồn chúng ta.

 

104/ It means nothing to me. I have no opinion about it, and I don’t care.

Tạm dịch: Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi không có ý kiến ​​gì về chuyện đó và tôi không quan tâm.

 

105/ Art is not the application of a canon of beauty but what the instinct and the brain can conceive beyond any canon. When we love a woman we don’t start measuring her limbs.

Tạm dịch: Nghệ thuật không phải là áp dụng một quy luật về cái đẹp mà là những gì bản năng và bộ não có thể hình dung ngoài những quy chuẩn. Khi chúng ta yêu một người phụ nữ, chúng ta không bắt đầu đo lường tứ chi của cô ấy.

 

106/ I paint objects as I think them, not as I see them.

Tạm dịch: Tôi vẽ đồ vật theo cách tôi nghĩ, không phải theo cách tôi nhìn thấy.

 

107/ I’d like to live as a poor man with lots of money.

Tạm dịch: Tôi muốn sống như một người nghèo có nhiều tiền.

 

108/ We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize truth at least the truth that is given us to understand. The artist must know the manner whereby to convince others of the truthfulness of his lies.

Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều biết rằng Nghệ thuật không phải là sự thật. Nghệ thuật là sự lừa dối khiến chúng ta nhận ra sự thật, ít nhất là sự thật theo cách chúng ta hiểu. Người nghệ sĩ phải biết cách thuyết phục người khác về tính trung thực trong lời nói dối của mình.

 

109/ You have to start somewhere. You can always erase reality later on.

Tạm dịch: Bạn phải bắt đầu từ đâu đó. Sau đó bạn mới có thể xóa bỏ thực tế. 

 

110/ To know what you’re going to draw, you have to begin drawing.

Tạm dịch: Để biết mình sẽ vẽ gì, bạn phải bắt đầu vẽ.

 

111/ The genius of Einstein leads to Hiroshima.

Tạm dịch: Thiên phú của Einstein dẫn tới Hiroshima.

 

112/ All art is subversive.

Tạm dịch: Mọi nghệ thuật đều chứa ý định lật đổ.

 

113/ I have discovered photography. Now I can kill myself. I have nothing else to learn.

Tạm dịch: Tôi đã biết đến nhiếp ảnh và giờ tôi có thể ra đi được rồi, vì chẳng còn gì để học hỏi nữa.

 

114/ What one does is what counts. Not what one had the intention of doing.

Tạm dịch: Những gì bạn làm đều đáng kể, không phải những những điều bạn có ý định làm. 

 

115/ Why do you try to understand art? Do you try to understand the song of a bird?

Tạm dịch: Tại sao bạn lại cố gắng hiểu nghệ thuật? Bạn có cố gắng hiểu tiếng hót của một con chim không?

 

116/ One starts to get young at the age of sixty and then it is too late.

Tạm dịch: Sáu mươi tuổi mới bắt đầu trẻ lại thì đã muộn.

 

117/ A plagiarist steals from one person. A true artist steals from everybody.

Tạm dịch: Kẻ ăn cắp trộm từ một người. Người nghệ sĩ chân chính trộm từ tất cả mọi người.

 

118/ Sculpture is the art of the intelligence.

Tạm dịch: Điêu khắc là nghệ thuật của trí tuệ.

 

119/ Style is often something which locks the painter into the same vision, the same technique, the same formula during years and years, sometimes during one’s whole lifetime.

Tạm dịch: Phong cách thường là thứ trói buộc họa sĩ vào cùng một tầm nhìn, cùng một kỹ thuật, cùng một công thức trong nhiều năm, đôi khi là cả đời.

 

120/ We don’t grow older, we grow riper.

Tạm dịch: Chúng ta không già đi, chúng ta trưởng thành hơn.

 

121/ Everything exists in limited quantity – especially happiness.

Tạm dịch: Mọi thứ đều tồn tại với số lượng có hạn – đặc biệt là hạnh phúc.

 

122/ Success is dangerous. One begins to copy oneself, and to copy oneself is more dangerous than to copy others. It leads to sterility.

Tạm dịch: Thành công thật nguy hiểm. Người ta bắt đầu sao chép chính mình, và sao chép chính mình còn nguy hiểm hơn là sao chép người khác. Nó dẫn đến sự cằn cỗi. 

 

123/ Cubism is not a reality you can take in your hand. It’s more like a perfume, in front of you, behind you, to the sides, the scent is everywhere but you don’t quite know where it comes from.

Tạm dịch: Trường phái Lập thể không phải là một hiện thực mà bạn có thể nắm trong tay. Nó như hương nước hoa phảng phất trước mặt, sau lưng, hai bên, khắp mọi nơi xung quanh bạn mà bạn không biết rõ nó đến từ đâu. 

 

124/ If there were only one truth, you couldn’t paint a hundred canvases on the same theme.

Tạm dịch: Nếu chỉ có một chân lý thì không thể vẽ trăm bức tranh cùng một chủ đề.

- Trạm Đọc

- Theo: Internet Pillar

Tags: