Nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết về Minh Anh và Đặng Chân Nhân - hai tác giả trẻ đã mở ra một thế hệ thực sự mới của văn học Việt Nam, một thế hệ cân...
07.04.2019