Anh Nguyễn Đức Sơn - chuyên gia Chiến lược thương hiệu BrandSon/ Interloka - chia sẻ về ba cuốn sách tâm đắc nhất của mình.
04.08.2020