Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

Tác giả :

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?