Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục

Tác giả :

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?