Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

Tác giả : W.Chan Kim

Nếu Chiến lược đại dương xanh đã gợi cho các nhà quản trị hướng đi sáng tạo, đổi mới cho sự phát triển thì Cuộc dịch chuyển đại dương xanh sẽ giúp họ cụ thể hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau.

Ai nên đọc cuốn sách này? Các độc giả, nhất là những người kinh doanh muốn biết cách thay đổi chiến lược của mình.
Tác giả cuốn sách này là ai?

W.Chan Kim là nhà lý luận người Hàn Quốc, giáo sư Chiến lược và Quản lý tại INSEAD và là đồng giám đốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Đại dương xanh INSEAD tại Fontainebleu, Pháp. Ông là đồng tác giả của tác phẩm nổi tiếng Chiến lược Biển xanh năm 2005.