1. Khởi đầu

Có một thực tế mới: ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh.

 

Những công cụ trước đây nằm ngoài tầm tay thì giờ rất dễ có được. Một người có thể đảm đương công việc của hai hay nhiều người. Những việc bất khả hồi vài năm trước thì giờ trở nên đơn giản. Giờ đây, bạn có thể làm việc ở nhà hoặc hợp tác với những người sống cách xa hàng ngàn dặm mà bạn chưa bao giờ gặp mặt.

Đã đến lúc thay đổi phương thức làm việc. Chúng ta hãy bắt đầu.