Hong tay khói lạnh

Hong tay khói lạnh

Viết ngày 14/11
Hành Lý Hư Vô

Hành Lý Hư Vô

Viết ngày 14/11
Trôi (Nguyễn Ngọc Tư)

Trôi (Nguyễn Ngọc Tư)

Viết ngày 14/11