Tinh hoa quản trị dự án

Tác giả :

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?