Thành công ở một lĩnh vực thường đi cùng với thất bại ở một lĩnh vực khác Mức độ thành công càng lớn, mặt tối càng phủ rộng hơn.
06.01.2017