Đừng tưởng bạn ngồi trên lưng voi có nghĩa là bạn kiểm soát được nó!
11.04.2017