Kể cho trẻ em nghe về Thần Chết liệu có nên?
25.04.2017
"Hãy sống như thể bạn đang sống lần thứ hai và như thể trong lần thứ nhất bạn đã hành động lầm lỗi hệt như bạn định hành xử bây giờ!”
24.12.2016